Algemene Voorwaarden

 • Deelname aan activiteiten die via Praktijk de Parel gaan betekend dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • Indien noodzakelijk kan Praktijk de Parel de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
 • Praktijk de Parel behoudt zich het recht om deelnemers aan de sessie’s te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • Deelname aan de sessie’s geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • Het lesgeld dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL97 INGB 0005010361 t.n.v. Praktijk de Parel o.v.v. naam en faktuurnummer.
 • Praktijk de Parel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 • Praktijk de Parel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen.
 • Tijdens de danssessie is de mobiele telefoon buiten de ruimte.
 • De deelnemer wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor de danssessie.
 • Bij verhindering graag op tijd afmelden d.m.v. mail of app.